ÚvodLanová zařízení → LTV-PV

Lanové posunovací zařízení LTV-PV

Lanové posunovací zařízení LTV-PV je určeno k posunu železničních vozů při jejich nakládce a vykládce na železničních vlečkách, na stáčištích kapalných produktů a na terminálech. Je schopno dle místních podmínek uvést do pohybu a ubrzdit soupravu vozů o celkové hmotnosti až 2000 t.

Základní popis

Lanové posunovací zařízení LTV-PV je tvořeno základními celky - poháněcí stanicí, vratnou stanicí, posunovacím vozíkem, který je tažen po vlastní úzkorozchodné dráze pomocí dopravního lana.

Předpětí v tažném laně není konstantní, ale mění se v závislosti na požadované funkci posunovacího vozíku. Součástí je el. rozvaděč s řídícím systémem a napínací agregát lana. Vozík v nepracovní poloze podjíždí pod stojícími vozy a při přechodu do polohy pracovní vysune ramena s tlačnými kladkami pro uchopení vozu.

Řízení

Rozjezd a brzdění soupravy jsou řízeny frekvenčním měničem. Programovací automat v technologickém rozváděči umožňuje logické vazby na stávající technologická zařízení vlečky (plnící hubice a ramena, kolejová váha atd.)

Celá technologie posunovacího zařízení může být navržena i realizována do prostředí  nebezpečím výbuchu.

Průběh posunu LTV-PV

  1. Posunovací lokomotiva přisune soupravu vozů do oblasti posunovacího zařízení.
  2. Obsluha odpojí soupravu od lokomotivy a ta může plnit jiné úkoly.
  3. Obsluha pomocí místní skříňky nebo dálkového ovládání posune posunovací vozík pod dvojkolí vozu a vysune ramena vozíku. Uchopí tak dvojkolí vozu z obou stran.
  4. Přesune jednotlivý vagon nebo více vagonů na určené místo.
  5. Po naložení vagonů dopraví obsluha vagony stejným postupem na místo, kde je převezme posunovací lokomotiva.

Poháněcí stanice

Je tvořena svařovaným pojezdovým rámem, který je pomocí kotevních šroubů kotven na betonovém základě a v něm pojíždí hlavní pohon. V rámu pohonu je uložena poháněcí jednotka sestavená z 3-fázového vzduchem chlazeného elektromotoru a planetové převodovky, na jejíž výstupní přírubě je upevněn poháněcí lanový kotouč.

Na betonovém základě poháněcí stanice jsou uloženy kladky, navádějící poháněné lano na vratnou stanici, posunovací vozík a k vratné stanici.

Napínání dopravního lana se uskutečňuje pomocí hydraulického agregátu nebo pomocí elektrického aktuátoru.

Vratná stanice

Skládá se ze svařovaného rámu s uloženými lanovými kladkami a úchytu - očnice (v případě „třílanového systému“ je lano pevně ukotveno do betonového základu vratné stanice).

Kladka zajišťuje navedení dopravního lana k posunovacímu vozíku a zpět, kde je pomocí úvazku, očnice a lanových svorek ukončeno. Konstrukce je chráněna ocelovým krytem.

Pojezdová dráha a tažné lano

Pro pojezd posunovacího vozíku pod vagony slouží vlastní pojezdová dráha uvnitř kolejiště. Její kolejnice jsou uchyceny v pracovním prostoru dráhy přímo ke dřevěným pražcům, anebo k tzv. falešným ocelovým pražcům umístěným na betonových. Pojezdová dráha má na jedné straně snížený úsek a vytváří tzv. parkovací polohu vozíku.

V této parkovací pozici může nad posunovacím vozíkem projíždět také lokomotiva.

Ocelové tažné lano nemazané je navrženo dle STN EN 12385-4 o průměru dle projektovaného zatížení. V kolejišti je pohyblivá větev lana podepírána válečky, které snižují opotřebení lana otěrem a udržují jej v čistotě.

Ovládání

Posunovací zařízení se ovládá standardně pomocí místní ovládací skříňky, která je umístěna na přehledném místě vedle kolejiště, nebo z ovládacího pultu v místnosti pro obsluhu.

Další možností je dálkové ovládání pomocí radiové soupravy. Obsluha manipuluje s vozy z kteréhokoli místa na trati. Servisním ovládacím místem je samotná rozvaděčová skříň, jež slouží pouze pro potřeby údržby a opravy.

Zachycení dvojkolí vozu

Předpětí v dopravním laně není konstantní, mění se dle požadované funkci posunovacího vozíku. V pracovní poloze vozík vysune tlačné kladky, ty se po zachycení dvojkolí železničního vozu odvalují po jeho nákolcích. Po skončení požadované manipulace s vozovou soupravou dojde na povel obsluhy ke snížení předpětí dopravního lana a k zasunutí tlačných kladek.

Lanové zařízení je pak schopno podjíždět pod soupravou vozů.

V pracovním prostoru posunovacího vozíku je tažná a vratná větev tažného lana za účelem snížení jeho opotřebení otěrem vedena a podpírána pomocí soustavy podpěrných válečků a kladek.

Schéma - posunovací vozík s kladkami + poháněcí stanice v kolejišti Schéma - posunovací vozík bez kladek + poháněcí stanice kolmo ke kolejišti Schéma - posunovací vozík s kladkami + poháněcí stanice rovnoběžně s kolejištěm

stáhnout typový list »
vyplnit dotazník pro konkrétní specifikaci zařízení »